top of page

Personvernerklæringen beskriver hvordan NISO ivaretar personvernet ditt som medlem i NISO, som besøkende hos NISO eller som bruker av tjenester der NISO registrerer personopplysninger om deg.

Sist endret: 10.09.2018.

 

Formål og grunnlag

Medlemmer

NISO behandler personopplysninger om medlemmene for å oppfylle forpliktelsen forbundet har til å sikre medlemmenes rettigheter i tråd med NISO vedtekter og overenskomsten som NISO har inngått med medlemmenes arbeidsgivere og deres arbeidsgiverorganisasjoner.

Vedtektene er en gjensidig forpliktende avtale mellom NISO og medlemmene som inngås ved tegning av medlemskap. Overenskomster inngås mellom NISO og arbeidsgivere for å sikre medlemmenes rettigheter som arbeidstakere. 

Som hovedregel utgjør vedtektene og overenskomsten NISOs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer og personer som har søkt om medlemskap.

 

Brukere

Brukere av NISOs nettsted og nettbaserte tjenester kan avgi personopplysninger i forbindelse med registrering til for eksempel e-postlister og andre åpne tjenester. 

Med mindre annet er oppgitt, er samtykke NISOs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger som avgis av personer som ikke er medlemmer. Det er frivillig å avgi opplysningene, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

 

Ansvarsforhold

NISO er et forbund tilsluttet LO og består av omlag 450 fagforeninger. Ansvaret for behandling av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen ligger hos NISO.

Arkivering og sletting

Som hovedregel blir alle personopplysninger som registreres om medlemmer arkivert så lenge det er behov for dem. Bevaringsverdige opplysninger kan bli overlevert til Arbeiderbevegelsens arkiv og arkivert på ubestemt tid. Opplysninger som NISO ikke anser nødvendige for å oppfylle forpliktelsene overfor medlemmene, lovkrav eller andre legitime hensyn, blir slettet. 

 

Behandlinger

Generelt

Medlemskap registreres og forvaltes i et medlemsregister.

Som del av medlemsforvaltningen registreres i hovedsak opplysninger om:

 

•    Navn

•    Fødsels- og personnummer

•    Forsikringer

•    Telefonnummer og e-post

•    Postadresse

•    Klubb/arbeidsgiver og bransje/idrett

•    Årslønn

 

For øvrig har vi lagret opplysninger omkring deltagelse på arrangementer/kurs, tillitsvalgtsinformasjon og innbetalinger/utbetalinger.

Opplysningene innhentes fra medlemmene selv, medlemmenes arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidsgivernes arbeidsgiverorganisasjoner.

 

I forbindelse med konkrete saker hvor medlemmet ønsker bistand kan vi involvere og gi opplysninger til personer som har fått skriftlig fullmakt til å representere medlemmet.

•    Samarbeidspartnere innen fagbevegelsen, bank- og forsikring, som gir medlemsfordeler får utlevert opplysninger som er nødvendige for innfrielse av det aktuelle formålet.

•    Samarbeidspartnere innen medlemsrettet kommunikasjon og media får utlevert nødvendig informasjon for å kunne formidle utgivelser, informasjon og nyheter til medlemmene.

•    Samarbeidspartnere innen kurs og opplæring får utlevert nødvendig informasjon for å kunne administrere og gjennomføre avtalt opplæring.

•    Andre forbund kan få informasjon i forbindelse med at medlemmer flytter medlemskapet.

•    Skattemyndighetene får informasjon om fradragsberettiget medlemskontingent for direktebetalende medlemmer

•    Samarbeidspartner innen regnskap og revisjon ved nødvendig medlemsfakturering og revisjon av organisasjonen. 

 

Kontingenttrekk

Medlemmer som jobber i en bedrift som NISO har trekkavtale med, betaler normalt kontingent gjennom lønnstrekk. For at arbeidsgiver skal kunne trekke riktig kontingent, overfører NISO opplysninger om medlemskapet til arbeidsgiveren, herunder navn, informasjon om inn- og utmelding i fagforeningen samt lønnsinformasjon. 

Grunnlaget for behandling og utveksling av personopplysninger i forbindelse med kontingenttrekk er avtale mellom NISO og arbeidsgiveren, eller samtykke fra medlemmet.

Medlemmer kan reservere seg mot at opplysninger om medlemskap oversendes til arbeidsgiveren ved å kontakte NISO om dette.

 

Forsikringer og medlemsfordeler

Innboforsikringen LOfavør innboforsikring og reiseforsikring er inkludert i medlemskapet med mindre medlemmet har reservert seg mot forsikringene. 

Forsikringene forvaltes av LOfavør og Sparebank1 Forsikring AS.

Medlemmer kan tegne karriereavbruddsforsikring. Denne forvaltes av IF.

Medlemmer har rett til fordeler hos våre samarbeidspartnere. For å forvalte dette får samarbeidspartneren tilgang til din e-postadresse. Dette for å kunne kontrollere at vedkommende er medlem i NISO. NISO benytter seg av følgende samarbeidspartnere:

•    Thorshov Sport

•    Idrettens karrieresenter AS

Innmelding og utmelding

Innmelding i NISO behandles gjennom innmeldingsskjema på nett og på papirblanketter. 

Utmelding av NISO behandles gjennom at medlemmer skriftlig gir NISO beskjed om at utmelding skal skje. Dato for inn- og utmelding arkiveres. Øvrig medlemsinformasjon kan også arkiveres, med mindre medlemmet eller det tidligere medlemmet ønsker at dette skal slettes.

 

Registervask (automatisk oppdatering av registrerte opplysninger)

For å sikre at de registrerte opplysningene er mest mulig korrekte og oppdaterte, gjennomfører NISO jevnlig oppdatering av navn og kontaktopplysninger. Dette gjøres manuelt av NISOs stab.

Det rettslige grunnlaget for oppdatering av registrerte opplysninger er å ivareta medlemmenes interesse i å sikre at opplysningene er mest mulig korrekte, og å ivareta personopplysningslovens krav til dataintegritet.

 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i det enkelte lag/klubb har tilgang til, og kan endre, opplysninger om medlemmer fra sitt lag/klubb.

•    Tillitsvalgte har bl.a. til oppgave å bistå medlemmer i saker om medlemmets arbeidsforhold. 

•    Tillitsvalgte kan fritt forhøre seg om problemstillinger f.eks. i forbundet rundt aktuelle saker så lenge tillitsvalgte ikke utleverer personopplysninger. 

•    Når tillitsvalgte ønsker konkret bistand i en sak, må tillitsvalgte sørge for å få fullmakt til å opptre på vegne av medlemmet, med mindre medlemmet deltar i behandlingen.

 

Kommunikasjon og masseutsendinger

NISO sender ut e-post, SMS og brev til både medlemmer og andre i forbindelse med blant annet nyheter, forhandlinger, informasjonstiltak, fakturering og medlemsfordeler/kampanjer. Du kan reservere deg mot dette ved å kontakte NISO.

 

Til kommunikasjon og masseutsendinger benytter NISO følgende underleverandører:

•    LinkMobility AS til SMS-utsending

•    TeleComputing AS til e-postutsending

•    Posten Norge AS til brevutsending

 

Korrespondanse og saksbehandling

Telefonhenvendelser

Telefonhenvendelser registreres i systemet Telia Bedriftsnett, som driftes av Telia. Opplysningene som lagres er anroperens telefonnummer, tidspunkt for henvendelsen og samtalens varighet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av korrespondanse av henvendelser er som hovedregel samtykke. Avhengig av korrespondansens karakter kan det også foreligge andre rettslige grunnlag for behandlingen.

 

Kurs og arrangementer

Påmelding til kurs og arrangementer håndteres i manuelt i NISOs datasystem, som driftes av Telecomputing AS.

Påmelding til kurs og arrangementer kan også håndteres gjennom nettsiden, som driftes av WIX.com.

NISOs benytter også Questback til spørreundersøkelser og påmeldinger til ulike arrangement.

I forbindelse med kurs og arrangementer registreres deltakernes navn, fødsels- og personnummer, kontaktopplysninger, preferanser og andre opplysninger som er nødvendige i forbindelse med arrangementet. Opplysningene innhentes fra deltakerne som selv fyller ut påmeldingsskjemaet.

For deltakere på kurs og arrangementer som ikke er medlemmer, er det rettslige grunnlaget for behandlingen avtalen som inngås ved påmelding. 

 

Stipend 

I forbindelse med stipendsøknader registreres navn, medlemsnummer, kontaktopplysninger, kontonummer, fødselsdato, opplysninger om kurset eller utdanningen som det søkes stipend for. Formålet og grunnlaget for registreringen er å behandle stipendsøknader i henhold til gjeldende regler for stipend i NISO og lovkrav (bokføringsloven). Opplysningene innhentes fra medlemmene som selv fyller ut søknaden. Søknaden på stipend blir gjort tilgjengelig for stipendordningens samarbeidspartnere.

Opplysningene lagres i NISOs datasystem, som driftes av Telecomputing AS.

 

Spørreundersøkelser

NISO gjennomfører spørreundersøkelser blant medlemmene for å innhente innsikt og innspill. Til spørreundersøkelser benyttes Questback og LO Media. De fleste spørreundersøkelsene gjennomføres anonymt og dermed uten behandling av personopplysninger. I tilfeller der det innhentes personopplysninger, er behandlingen regulert i en databehandleravtale med leverandøren. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelser er den enkeltes samtykke, med mindre noe annet er spesifisert i undersøkelsen.

 

Tilknyttede og samarbeidende organisasjoner

NISO er tilsluttet hovedsammenslutningen LO og samarbeider med andre organisasjoner innad i LO for å ivareta medlemmenes interesser og oppfylle NISOs og LOs formål.

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i NISO. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem. 

Se LOfavørs personvernerklæring for mer informasjon om  hvordan LOfavør behandler personopplysninger.

 

Leverandører

Utover de samarbeidende organisasjonene i LO, har NISO avtaler med leverandører om å yte forskjellige tjenester som innbefatter behandling av personopplysninger.

Leverandører:

•    IF/Norwegian Broker

•    Torshov Sport

•    Link Mobility AS

•    Sparebank1 Forsikring AS

•    TeleComputing AS

•    Råd & Regnskap AS

•    Idrettens Karrieresenter AS

•    LOfavør

 

Sikkerhetstiltak

NISO har etablert rutiner for å beskytte integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i forbindelse med behandling av personopplysninger. 

Det stilles krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos samarbeidende organisasjoner og leverandører som behandler personopplysninger på vegne av NISO.

 

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysningene som NISO har lagret om deg. Dersom NISO har registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få opplysningene rettet eller supplert. Dersom NISO har registrert opplysninger som det ikke er behandlingsgrunnlag for, har du rett til å få opplysningene slettet.

 

Du kan ha flere rettigheter i tråd med personopplysningsloven enn de som er nevnt her. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine.

 

Krav om innsyn, retting og sletting besvares innen 30 dager. Slike krav kan rettes til NISO på niso@niso.no eller per brev.

 

Kontakt oss

E-post: niso@niso.no

Telefon: 982 60 590

Postadresse: Torggata 12, 0181 Oslo

bottom of page