top of page

NISOs advokat Eirik Monsen vedr. permitteringer / coronavirus

Oppdatert: 16. mar. 2020

Vi har full forståelse og respekt for de utfordringer cornoaviruset påfører samfunnet og nå også idretten. Vi har videre full forståelse for de tiltak regjeringen og FHI iverksetter med det formål å begrense utviklingen og minimere risiko for smitte.


Idretten og idrettsklubber må imidlertid følge de regler som gjelder, også i en uforutsett og krevende situasjon som den foreliggende.


Når NIHF har besluttet å avlyse sluttspillet i ishockey har dette medført at enkelte klubber har varslet sine respektive spillergrupper om permittering. Dette som en direkte konsekvens av manglende kamptilbud i en midlertidig periode og derav manglende inntekter.


Tilsvarende utfordringer som vi ser i ishockey berører nå også partene (spillere, klubber, særforbund) i hhv håndball og fotball ved at kamper og seriespill blir avlyst/utsatt. Vi registrerer at enkelte klubber i håndball nå også iverksetter permitteringer av sine ansatte spillere.


Uten å her ta stilling til om det er force majeure, eller om det er saklig grunn, noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ser man noen klare utfordringer ved bruk av permittering i den her gitte situasjon.


Ved permittering opphører arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt i en midlertidig periode. I denne perioden kan ikke arbeidstaker pålegges å gjennomføre treninger, herunder egentreninger, som anses som en del av de arbeidsoppgaver de er pålagt ihht kontrakt.

Ansatte spillere i hhv ishockey, håndball og fotball er bundet av sine respektive kontrakter for en tidsbestemt periode. De har ikke anledning til å si opp arbeidsforholdet, med mindre det følger eksplisitt av kontrakten eller partene blir enige om dette. Ved permittering gis imidlertid arbeidstaker mulighet til å si opp arbeidsavtalen.

Ansatte spillere er foruten å være arbeidskraft for arbeidsgiver, også et potensielt salgsobjekt, ved at klubb kan motta overgangsvederlag ved salg av spillere i kontraktstid. Dette gjør situasjonen annerledes for lagidrettsutøvere enn hva situasjonen er for arbeidstakere i andre bransjer, noe som igjen medfører at klubb ikke er nødvendigvis er villige til å akseptere en spillers oppsigelse ved permittering.


Hvor klubb ved permittering ikke samtidig aksepterer at ansatte spillere kan si opp sine respektive kontrakter og ta annet inntektsgivende arbeid, vil spillerne i utgangspunktet være avskåret retten på dagpenger. Et vilkår for å være berettiget dagpenger er at vedkommende er «reell arbeidssøker».


Videre oppstiller folketrygdloven et krav til minimumslønn på 1,5 G siste 12 mnd, alternativt 3G siste tre år, for at søker skal kunne være berettiget dagpenger. Et krav mange spillere ikke oppfyller.


Permittering forutsetter at den permitterte arbeidstaker har mulighet til å finne seg nytt arbeid, fast eller midlertidig. Ettersom arbeidstaker kan si opp avtalen ved permittering, løper arbeidsgiver en betydelig risiko ved å ta ta i bruk permittering.


Da bør det være i alle parters interesse å se på alternative løsninger.
Comentários


bottom of page