top of page

Vedr. permittering, dagpenger og annet

Oppdatert: 16. apr. 2020


Konsekvensene av COVID-19-pandemien – hva gjelder for deg som idrettsutøver?

(Oppdatert 16. april 2020)

På grunn av den alvorlige situasjonen med COVID-19 (koronaviruset) som sprer seg i Norge og resten av verden, mottar NISO mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om hva som gjelder i deres situasjon. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for flere av våre medlemmer.


Det har skjedd mange endringer i regelverket den siste tiden, og flere endringer kan skje raskt. Informasjonen i denne artikkelen vil oppdateres, men vær oppmerksom på at endringer allerede kan ha skjedd når du leser denne teksten.

NISO oppfordrer alle våre medlemmer til å følge norske helsemyndigheters råd for å sikre egen helse og hindre videre spredning av viruset!


Endringer av smittevernstiltak 7. april 2020

Regjeringen avholdt 7. april en pressekonferanse hvor det ble lagt frem endringer av tiltak knyttet til COVID-19-pandemien.

Solberg ga uttrykk for forsiktig optimisme, men at vi kan ikke senke skuldrene å tro at vi kan gå tilbake til en normal hverdag etter påske. Alle nåværende tiltak består frem til 20. april. Etter 20. april vil enkelte tiltak lempes gradvis og under forutsetning av at smitten fortsatt anses å være under kontroll.


For kultur- og idrettsarrangementer innebærer de nye tiltakene at alle arrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt t.o.m. 15 juni 2020. Regjerningen vil legge frem en ny vurdering i mai, vedrørende avvikling av idrettsarrangementer etter 15. juni.

Andre viktige endringer i smittevernstiltakene som regjeringen la frem 7. april var blant annet:

  • 20. april: Barnehager åpner og forbudet mot overnatting på fritidseiendom oppheves.

  • 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer vil kunne drive mer som normalt, forutsatt at de følger bransjens fastsatte smittevernstiltak.

  • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter (for de som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og for de som er avhengige av utstyr på sine læringssteder).

  • 27. april: Grunnskolene åpner for 1.–4. trinn. Skolefritidsordningene åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2.

  • 27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere kan åpnes, forutsatt at de følger bransjens fastsatte smittevernstiltak.

Solberg understreket at endringene som ble lagt frem 7. april forutsetter gode regler for smittevern. Folkehelseinstituttet skal utarbeide og legge frem tiltak tilpasset ulike bransjer innen kort tid.

Reglene om to meters avstand, reglen om møter med maks frem personer og oppfordringen om å unngå unødig reising og til å ha hjemmekontor for de som har muligheten til dette, vil fortsatt gjelde. Risikogrupper oppfordres fortsatt til å være ekstra varsomme.

Utenriksdepartementet opprettholder også reiserådet av 14. mars 2020, som frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder inntil videre.

Endringene som blir besluttet knyttet til pandemien vi står ovenfor, vil skje over tid og med mål om å bevare kontrollen over smittespredningen. Regjerningen utelukket ikke at smittevernstiltakene må skjerpes, dersom det viser seg at lemping av tiltakene medfører at smitten kommer ut av kontroll.

Forbud mot idrettsarrangementer mv.

Det er i den midlertidige Covid-19-forskriften § 13 fastsatt forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor fysiske personer møtes. Forbudet gjelder mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern. Som nevnt ovenfor, kan idrettsarrangementer gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Forbudet gjelder foreløpig t.o.m. 15. juni 2020, og det ventes at oppdaterte retningslinjer om avvikling av idrettsarrangementer o.l. legges frem i mai.

Forbudet medfører en rekke konsekvenser for alle som driver organisert idrett i Norge, og det generer økonomiske utfordringer for idrettsutøvere og idrettens organisasjoner.

Permitteringer

For at en arbeidsgiver kan permittere ansatte, må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. 

NISO ble i midten av mars enige med NTF om; "At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag."


Ettersom det er nå åpnet opp for delvis aktivitet, er NISO av den oppfatning av at det ikke er grunnlag for 100 % permittering med begrunnelse i Helsedirektoratets forbud mot organisert idrettsaktivitet. Helsedirektoratets forbud forhindret arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte, men dette er det nå gitt delvis dispensasjon fra.


Selv om en arbeidsgiver kan ha grunnlag for å kunne permittere sine ansatte (helt eller delvis), oppfordrer NISO klubbene og spillerne til å forsøke å komme til enighet om mindre inngripende tiltak. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor spillerne ikke vil ha rett til dagpenger ved permittering.


Dersom du har spørsmål vedrørende permittering, bes det om at henvendelsen kommer gjennom tillitsvalgte, hvis det lar seg gjøre. På denne måten kan vi bistå mest effektivt.


NY ORDNING – Lønnskompensasjon til permitterte

Regjeringen har vedtatt en ny ordning som sikrer lønnskompensasjon til permitterte. Ordningen innebærer at permitterte får full lønn, inntil 6 G, i til sammen 20 dager.


Dette er gode nyheter for mange NISO-medlemmer, fordi ordningen sikrer at også de som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon.

Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Arbeidsgiver dekker de to første dagene av permitteringsperioden.

Ordningen vil gjelde både for de som er helt permittert, delvis permittert, samt for heltids- og deltidsstudenter.

NAV har opplyst at det vil være mulig å søke om lønnskompensasjon på deres nettsider innen mai.

Mer informasjon om beregning av lønnskompensasjonen, om søknad og utbetaling kan du lese på NAV sine nettsider:


Regjerningens pressemelding om lønnskompensasjon til permitterte av 14.4.2020 kan leses i sin helhet her:

Er du sykmeldt?

Sykmeldte kan også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykmeldt. Når du blir friskmeldt gjelder reglene for dagpenger under permittering. Husk derfor å søke om dagpenger i god tid før du blir friskmeldt, hvis du tror du kan ha rett til denne ytelsen.

Dagpenger

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av COVID-19-pandemien kan ha rett til dagpenger fra NAV. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, vil få utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Dagpengeperioden forlenges for dem som var med i ordningen før 1. mars 2020 t.o.m. 30. juni 2020. Dette gjelder også for permitterte.


Det er NAV som fatter vedtak om dagpenger etter en helhetlig og konkret vurdering av hver enkelt sak. En del endringer er allerede gjort fra Regjeringens side, og det kan skje flere endringer raskt, så om man ikke har hatt rett til dagpenger tidligere eller ikke har rett til det ut i fra dagens vilkår, så kan man få rettighetene ved eventuelle nye endringer.

Vår anbefaling er at hvis du tror du kan har rett til dagpenger (helt eller delvis), så send inn en søknad til NAV.

Søknad om dagpenger gjøres elektronisk via NAV:


Hvis du ikke oppfyller vilkårene for rett til dagpenger, eller har fått avslag på din søknad, så kan du likevel ha krav på lønnskompensasjon etter ny ordning dersom du er permittert. Les mer om den nye ordningen for lønnskompensasjon til permitterte ovenfor.

Forskudd på dagpenger

Det er nå mulig å søke om forskudd på dagpenger. Mer om denne ordninger finner du her:

Annen jobb ved siden av idretten

Mange av våre medlemmer har jobb ved siden av idretten. Har man jobb ved siden av idretten kan dette påvirke retten på dagpenger, men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom du har flere jobber, så er det viktig at man opplyser NAV om dette, slik at vedtaket treffes på riktig grunnlag.

Dersom du tror du kan har rett til dagpenger (helt eller delvis), så send inn en søknad til NAV.

Dagpenger og utdanning

Mange av våre medlemmer studerer. Hvis du er under utdanning eller opplæring, så kan du ha rett til dagpenger (men dette er ikke hovedregelen). Regjeringen varslet 30.3.2020 at de ønsker en ny ordning som gjør det lettere å motta dagpenger mens man studerer. Hvordan det nye systemet og regelverket vil se ut er ikke avklart i skrivende stund.

Dersom idretten utgjør hovedaktiviteten (eller en vesentlig del av din hverdag) og fint lar seg kombinere med studier, vil vi anbefale at det spesifiseres i søknaden om dagpenger at du først og fremst er idrettsutøver, men gjennomfører utdanning på fritiden/utenfor normal arbeidstid. Det er et eget kommentarfelt i søknad om dagpenger der dette kan gjøres. 

Du kan lese mer om retten til dagpenger under utdanning på NAV sine sider:Tiltak til studenter via Lånekassen

Studenter som blir permittert fra jobben de har ved siden av studiene på grunn av COVID-19-pandemien, kan miste en viktig biinntekt som de er avhengige av å ha. Det er Lånekassen som har fått ansvaret for å gi studenter inntektssikring under COVID-19-krisen.

Noen tiltak for studenter er allerede vedtatt:


• Studentene får utbetalt støtte for mai og juni i april

• Studenter som mister inntekt får tilbud om ekstra lån, og deler av lånet kan bli omgjort til stipend

• Utvidet frist for å søke studiestøtte


Du kan lese mer om tiltakene og hvordan du skal gå frem dersom du er student på Lånekassen sine hjemmesider:I tillegg tiltakene gjennom Lånekassen, kan studenter søke om lønnskompensasjon, dersom de blir permitterte. Ordningen om lønnskompensasjon må ikke forveksles med dagpenger – du kan ha rett til lønnskompensasjon, selv om du ikke oppfyller vilkårene for rett til dagpenger! Les mer om lønnskompensasjon til permitterte ovenfor.

Individuelle utøvere

Mange av våre medlemmer er individuelle utøvere. Dersom man ikke er å definere som "arbeidstaker", kan man bli definert som "frilanser" eller "oppdragstaker".


Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap (ANS).  

Dersom du er ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere.

Mer informasjon om retten til dagpenger for disse yrkesgruppene finnes her:


Akutt sosialhjelp


Vi har forstått at det er lang ventetid hos NAV på bakgrunn av situasjonen. Alle som har akutt behov for å få dekket nødvendige kostnader, kan søke dette gjennom NAV - i påvente av utbetaling av dagpenger eller andre ytelser.

Søknad om sosial stønad gjøres elektronisk via NAV:Boliglån


Betaling av boliglån er en vesentlig kostnad for mange. Er du berørt av situasjonen med COVID-19 (permittert etc.), og er lånekunde av LOfavør/Sparebank1, kan du enkelt søke om avdragsfrihet digitalt. Det er nå kostnadsfritt å få innvilget avdragsutsettelse.

Ved innvilget avdragsfrihet betaler du kun renter og omkostninger i en kortere periode.


Medlemmer som er lånekunder i annen bank, må kontakte denne banken.


Reiseforsikring


Situasjonsbildet i Norge og verden endrer seg raskt. Linken under inneholder de siste oppdateringene angående reiseforsikringen og dekninger:

NISO oppfordrer alle til å ta ekstra vare på hverandre i disse tider!


Vi er tilgjengelige for henvendelser, men ber om forståelse for at det kan ta noe lenger tid enn vanlig på å få tilbakemelding på grunn av stor pågang. Dersom du har spørsmål som gjelder hele eller mange av spillerne i spillergruppen (f.eks. ved permittering), så setter vi pris på om henvendelsen kommer via tillitsvalgte. Den mest effektive måten å komme i kontakt med oss på er via epost: niso@niso.no eller kontaktskjema.


Vennlig hilsen

NISO


(Oppdatert 16. april 2020)

Comments


bottom of page