top of page

NISOs VEDTEKTER

§ 1 Formål

NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndball- og ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter på nærmere bestemte vilkår.

NISO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.

NISO har som formål å sikre idrettsutøvere best mulige betingelser og vilkår for utøvelsen av sin idrett. Herunder å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Dette skjer blant annet gjennom:

- opprette tariffavtaler og avtaler som sikrer det enkelte medlems rettigheter,

- yte medlemmene støtte under konflikter og forhandlinger,

- yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i tvister som er i direkte relasjon til utøvelse av idretten. NISOs styre avgjør om en tvist skal prøves for rettsapparatet. Dersom en sak føres for retten, skal det gjøres en vurdering av saken gjennom administrasjonen også de økonomiske forpliktelsene, før hver rettsinstans.

- opprette og administrere ulike tiltak som kommer medlemmene til gode under og etter karrieren,

- arbeide for å sikre medlemmene forsikringsordninger tilpasset idretten,

- arbeide for å påvirke den idrettspolitiske utviklingen,

- arbeide mot alle former for negativ forskjellsbehandling av mennesker på grunn av kjønn, rase, religion, seksuell legning, livssyn eller kulturelle holdninger, 

- bistå medlemmene i overgang til ny karriere etter idretten.

§ 2 Medlemskap

Alle utøvere innen fotball, håndball og ishockey, som på tegningstidspunktet er 15 år og som har kontrakt med eller uten inntekt gjennom idrettslig aktivitet kan søke medlemskap og tas opp som medlem i NISO. Utøvere innen individuelle idretter, som på tegningstidspunktet er 15 år, kan også søke medlemskap og tas opp som medlem i NISO. Hvis utøver er under 15 år, kan utøver tas opp som medlem, dersom særlige hensyn foreligger. Medlemskap for individuelle idretter forutsetter en gruppesammensetning på minimum 4 personer.

For at NISO skal yte juridisk bistand i en sak, må det som ga grunnlag for den aktuelle sak, ikke ha oppstått før medlemskap er inngått, og medlemmet må ha vært medlem i minimum 30 dager.

Personer som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program eller formål som er beslektet med slikt program kan ikke tas opp som medlemmer. 

Arbeidsutvalget kan avslå søknad om medlemskap dersom søkeren åpenbart har handlet i strid med forbundets interesser. 

Avslag på søknad om medlemskap kan ankes inn for forbundsstyret. 

Medlemmet kan melde seg ut skriftlig. Medlemskapet opphører fra utløp av den måned skriftlig utmelding er sendt. Dersom NISO forskutterer forsikring for medlemmet utover denne perioden, vil utmelding skje ved utløp av den periode det er forskuttert forsikring for og medlemmet må betale kontingent ut perioden. Utmelding kan ikke skje under pågående tarifforhandlinger eller konflikt.

§ 3 Eksklusjon

NISO tar sterk avstand fra kampfiksing og doping. Foreligger det rettskraftig dom for kampfiksing og/eller doping, kan utøver ekskluderes som medlem.

Medlemmer som handler i strid med disse vedtekter eller lovlig fattede vedtak i forbundet kan ekskluderes av arbeidsutvalget. Eksklusjonsvedtaket kan påklages til forbundsstyret innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for medlemmet. Dersom eksklusjonsvedtaket ikke påklages, opphører medlemskapet ved ankefristens utløp. Eksklusjonsvedtak fra Forbundsstyret kan påklages til Landsmøtet innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for medlemmet. Landsmøtets beslutning er endelig. Når et eksklusjonsvedtak er påklaget, trer det først i kraft når forbundsstyret eventuelt har avist klagen. Dersom eksklusjonsvedtaket ikke påklages, opphører medlemskapet ved ankefristens utløp.

Vedtak om eksklusjon kan oppheves av det organ som har fattet vedtaket når grunnlaget ikke lenger er tilstede.

§ 4 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene plikter å rette seg etter vedtektene og er bundet av lovlige fattede vedtak som er fattet av landsmøtet, forbundsstyret, arbeidsutvalget eller medlemsgruppen.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet eller forbundsstyret etter fullmakt fra landsmøtet og kreves inn av forbundet.

Forbundsstyret kan utskrive ekstrakontingent til dekning av utgifter i forbindelse med arbeidskonflikter.

Medlem som skylder kontingent for 3 måneder eller mer kan strykes som medlem.

Forbundets kontingentkrav opprettholdes.

§ 6 Forbundets oppbygging

Forbundet har følgende besluttende organer:

Landsmøtet

Forbundsstyret

Arbeidsutvalg

Medlemsgrupper

§ 7 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og gjennomføres årlig. Administrasjonen skal tilstrebe å tilrettelegge for at landsmøtet avholdes som et fysisk møte minst annet hvert år.Landsmøtet består av representanter valgt av de lokale medlemsgrupper.

Gruppene velger delegater til landsmøtet etter flg. skala;

Inntil 10 medlemmer gir 1 representant med stemmerett til landsmøtet. 

Over 10 medlemmer gir 2 representanter med stemmerett til landsmøtet.

Forbundsstyrets medlemmer møter i landsmøte med de samme rettigheter som representantene, men uten stemmerett ved behandling av beretning og regnskap.

Forbundets revisor møter i forbundsstyret ved behandling av regnskaper, årsberetninger og andre saker som angår revisors kontrolloppgaver.

Varsel om landsmøte sendes alle tillitsvalgte med 3 måneders varsel.

Forbundsstyret og medlemmene har forslagsrett til landsmøtet.

Frist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på landsmøtet er 2 måneder før møtet avholdes.

Forslag om endringer av vedtektene sendes alle tillitsvalgte med møterett 1 måned før landsmøtet.

Saksliste med forslag, innstillinger og valgkomiteens innstiling sendes representantene og tillitsvalgte senest 1 måned før landsmøtet.

§ 8 Landsmøtes oppgaver

Forbundets ordinære landsmøte skal behandle:

1. Konstituering med:

 - Godkjenning av innkalling.

 - Godkjenning av dagsorden.

 - Godkjenning av forretningsorden.

 - Valg av sekretær og møteleder.

2. Rapport for foregående perioden

3. Forbundets årsregnskaper

4. Innkomne forslag

5. Handlingsplan

6. Valg av

 Forbundsleder

- Forbundsleder kan velges for maksimalt 4 år av gangen

- Nestleder

- Minimum 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer fordelt etter et utvalg som er representativt for medlemsmassen. - Ett styremedlem skal være ansattrepresentant.

- Styremedlemmene velges for en periode på 1 år, 2 år eller 3 år. - Styret setter selv ned Arbeidsutvalg på første styremøte etter Landsmøtet.

- Antall personer og sammensetning bestemmes av styret.

- Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer.

 - Forbundets revisor

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Unntatt er vedtektsendringer som krever 3/4 flertall.

Dersom styret eller 1/3 av medlemsklubbene krever det, skal ekstraordinært landsmøte innkalles. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med 1 måneds varsel og kan kun behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

§ 9 Likestilling 

Ved valg og oppnevninger skal medlemmenes mangfold gjenspeiles. Minst 40 % av hvert kjønn være representert der dette er mulig. Videre tilstrebes det å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn.

§ 10 Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene og handler med ansvar overfor landsmøtet.

Forbundsstyret ledes av forbundslederen.

Forbundsstyret består av inntil 12 ordinære styremedlemmer (eks. varamedlemmer), og er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer, deriblant enten forbundsleder eller nestleder er til stede. Ved forfall innkalles varamedlem. Ved stemmelikhet er forbundsleders/nestleders stemme avgjørende.

Forbundsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom forbundsleder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

Forbundsstyret skal:

 - Legge frem årsregnskaper og årsrapporter for landsmøtet.

 - Forberede andre saker for landsmøtet.

 - Fastsette budsjett, handlingsplan og kontingentsatser etter fullmakt fra landsmøtet.

 - Gi retningslinjer for arbeidsutvalgets arbeid.

 - Vedta tariffkrav og forslag til tariffavtaler.

 - Behandler saker som er oversendt fra arbeidsutvalget, de tillitsvalgte eller andre saker som forbundsstyret selv ønsker å behandle.

§ 11 Arbeidsutvalget

Forbundsleder, nestleder og ett styremedlem danner arbeidsutvalget (AU) for forbundsstyret. Valg av AU-medlem (styremedlem) velges på første styremøte for det nye forbundsstyret. 

Arbeidsutvalget møtes så ofte det selv finner det nødvendig. Arbeidsutvalget forbereder saker til forbundsstyret og avgjør saker etter delegasjon fra forbundsstyret.

Arbeidsutvalget kan også behandle saker og avgjøre andre saker som ikke kan utstå til behandling i forbundsstyret.

§ 12 Forbundslederen

Den daglige drift i organisasjonen ledes av Forbundsleder som handler med ansvar overfor forbundsstyret og landsmøtet. Forbundsleder eller den han/hun gir fullmakt tegner forbundet.

§ 13 Medlemsgrupper

Forbundets lokalledd er medlemsgruppene. Medlemsgrupper dannes i tilknytning til idrettsklubbene og landslagene. For å danne en gruppe må det være minimum 5 medlemmer med. Større klubber, med mer enn 15 medlemmer kan velge eget styre og utarbeide planer for sin virksomhet.

Gruppen velger en tillitsvalgt som holder direkte kontakt til NISOs forbundskontor. Valg av tillitsvalg meldes fra til forbundskontoret. Dersom det ikke foreligger melding til forbundskontoret om hvem som er tillitsvalgt, kan arbeidsutvalget utpeke en kontaktperson. Den tillitsvalgte/ kontaktpersonen skal påse at forbundets vedtekter blir overholdt, representere medlemmene overfor arbeidsgiver og ivareta medlemmenes interesser innenfor rammen av gjeldende lover og avtaler.

§ 14 Tariffkrav og tariffrevisjoner

Krav om opprettelse av tariffavtaler eller krav om oppsigelse og revisjon av tariffavtaler vedtas av forbundsstyret. 

Forslag om slike krav må sendes forbundsstyret senest 2 måneder før fristen.

Et forhandlingsresultat eller meklingsforslag behandles, vedtas eller forkastes i forbundsstyret.

Alle vedtak om tariffkrav og tariffrevisjoner skal for øvrig behandles i samsvar med Landsorganisasjonen i Norges vedtekter.

§ 15 Hovedkontor, forvaltning og revisjon

Forbundets hovedkontor er i Oslo.

Forbundets årsregnskaper fremlegges forbundsstyret og underskrives av samtlige styremedlemmer.

Landsmøtet regulerer lønninger og godtgjøringer til forbundsstyret og tillitsvalgte.

Revisjon skal utføres av statsautorisert revisor.

§ 16 Pensjonsfond

Ved tilslutning til kollektive ordninger, skal medlemmene tilslutte seg dette.

§ 17 Fond/tiltak/streikekasse for medlemmene

NISO tar sikte på å bygge opp 3 ulike fond, eller tiltak, for medlemmene innen områdene idrettsforsikring og utdanning. og streik. Midlene anbringes slik at det hurtig kan nyttes til stønad når situasjonen krever det. Det skal etableres en streikekasse, styret skal definere rammene for streikekassen.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen forutsetter 9/10 flertall på Landsmøtet. Organisasjonens eiendeler overføres ved oppløsning LO. Forslag om oppløsning skal behandles på samme måte som forslag om vedtektsendringer.

§ 19 Vedtektsfortolkning og tvister

Tvister om forståelsen av organisasjonens vedtekter avgjøres av forbundsstyret.

Medlemsgrupper og medlemmer kan anke avgjørelsen inn for landsmøtet.

Organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er regulert i vedtektene avgjøres på samme måte.

bottom of page