top of page


Vedtekter for NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend

§ 1. Formål
NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend skal motivere og bidra til at idrettsutøvere tar utdanning.

Stipend kan tildeles for:
a) Utdanning ved universiteter og høgskoler
b) Etter- og videreutdanninger
c) Praksiskandidatopplæring
d) Yrkesfaglige kurs

Det gis ikke støtte til utgifter som utøvere får dekket av andre – f.eks arbeidsgiver eller trygdeordninger. Gjelder søknaden støtte til utdanning relatert til annen eksisterende jobb, skal det søkes støtte hos arbeidsgiver.

 

§ 2. Stipendets størrelse.
Stipendets størrelse er begrenset oppad til kr. 20.000,- per år. Grunnlaget for tildeling er primært dekning av faktiske utgifter til studiet som:
– studieavgift
– eksamensavgift
– nødvendig litteratur
– andre kostnader relatert til utdanningen

 

§ 3. Søkere

Tildeling skjer i henhold til en av tre kategorier:

1) Søker er spiller i en av Norsk Toppfotballs medlemsklubber på søknadstidspunkt.
2) Spiller må være 23 år eller yngre.
3) Søker er NISO-medlem.

Søkere kan være kvalifisert i flere kategorier (se over), men får maksimalt utbetalt ett stipend fra ovennevnte kategorier.

Søknadsfristene er 1.februar og 1.september. 

Søkere får maksimalt innvilget ett stipend per 12 måneder.

§ 4. Søknaden
Søknad fylles ut via dette skjemaet

Søknaden må blant annet inneholde:
– Navn
– Mobilnummer
– Epost
– Postadresse
– Hvilket studie
– Studiested

For å få innvilget søknad må man sende inn kvittering på betalt semesteravgift, kopi av gyldig studiebevis eller annen dokumentasjon på at man har begynt studier.

 

§ 5. Dokumentasjon / utbetaling

Utøvere som får innvilget stipend vil bli tilsendt brev/post om tildeling av stipend. Før utbetaling av stipend kan skje er søker forpliktet til å sende inn dokumentasjon for påbegynte studier, samt registrere CV i NISOs karriereportal.
Utbetaling finner sted når både dokumentasjon og CV er mottatt/registrert.

 

5.1 Registrering av CV-database
Søkere som mottar stipend forplikter seg til å registrere CV i NISOs karriereportal innen 14dager etter mottatt tildelingsbrev.

 

5.2 Konsekvenser ved brudd på avtale
Dersom tildelte stipend ikke brukes i samsvar med det formålet som er angitt i søknaden, søker ikke fullfører utdanning den har fått tildelt stipend for, eller innsendte dokumentasjon er forfalsket eller på annen måte er ugyldig, kan stipendets utvalg kreve hele eller deler av det utbetalte stipendet tilbakeført.

 

§ 6. Saksbehandling / klage
Søknadene behandles av NISO etter administrative retningslinjer.
Stipendordningen har et eget utvalg bestående av representanter fra NISO, NFF og NTF. Tildeling av stipend avgjøres av utvalget.

Utvalget i stipendordningen er klageinstans for den administrative tildelingen av enkeltstipend. Eventuell klage må fremsettes innen to uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen.

Vedtektene for NISO, NFF og NTFs utdanningsstipend fastsettes av utvalget i stipendordningen. Endringer i vedtektene skal godkjennes av NISO, NFF og NTF.

bottom of page