top of page

Informasjon om permitteringI lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har NISO, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund blitt enige om følgende:

Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse. Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende.  


Partene er i den forbindelse enige om følgende:

  1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

  2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne.

  3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.

Spørsmål om dette bes rettet til:


Norsk Toppfotball:​​​​​​

Leif Øverland​​​​​​​

leif@toppfotball.no / +47 41 53 64 60


Cato Haug

ch@dynamic.as / +47 480 64 960


NISO:

​​​​​​​​joachim@niso.no / +47 98 26 51 02


Toppfotball Kvinner:

Hege Jørgensen

hege@kvinnefotball.no / +47 988 72 835


Divisjonsforeningen:

Arne Knoph

arne@divisjonsforeningen.no / +47 97 05 74 00


Norges Fotballforbund:

Nils Fisketjønn

Opmerkingen


bottom of page